Rita Karin

Sophie’s Choice (1982) HD
IMDb:

Sophie’s Choice (1982)